HOME

Několik příkladů v jazyce Haskell

Při mém studiu programovacích jazyků a programování obecně jsem se často setkával s problémem, že jsem neměl k dispozici příklady, které by byly "těžké tak akorát". Proto jsem se vlastně rozhodl vytvořit tyhle stránky. Příklady, které sem budu postupně dávat jsou převážně moje přípravy na písemky. Jsou obtížností takové, aby Šli snadno pochopit, a zároveň aby nebyly zcela triviální (teda alespoň pro mě :-). Užijte si to.

Erostatenovo síto na určení prvočísel

 
  erostatenes::[Int]
  erostatenes = 2:sito[3,5..]
  sito (a:x) = (a:sito[y| y<-x,(y `mod` a >0) ])

Fibonacciho cisla

 


-- fibonaciho cisla


  fib2 = 1:1:zipWith (+) fib2 (tail fib2)


  -- pomocne predikaty by vypadali nejak takhle...
  tail_::[a]->[a]
  tail_ (x:xs) = xs
  tail_ [] = error "empty list"

  zipWithM::(a->b->c)->[a]->[b]->[c]
  zipWithM _ [] _ = []
  zipWithM _ _ [] = []
  zipWithM f (x:xs) (y:ys) = (f x y) : zipWith f xs ys

  n_ty::Int->[a]->a
  n_ty 1 [] = error "unexpected end of list"
  n_ty 1 (x:_) = x
  n_ty m [] = error "unexpected end of list"
  n_ty m (x:xs) = n_ty (m-1) xs

  test::Int
  test = n_ty 10 fib2

------------------------------------------------------------------------------------------
 

Operace s maticemi

 


  --operace s maticemi

  --minus r [] = r
  --minus []
  --divide::[(a,a)]->[(a,a)]->[(a,a)]

  --67
  --mk_line::[[a]]->[a]
  mk_line [] = []
  mk_line ((x:zb) : xs) = (mk_line xs) ++ [x]


  --cut_first::[[a]]->[[a]]
  cut_first r = map tail r

  rotate::[[a]]->[[a]]
  rotate ([]:_) = []
  rotate mat = mk_line mat : (rotate (cut_first mat))
  --79

  rev::[a]-> [a]
  rev [] = []
  rev (x:xs) = rev xs ++[x]


  dvojrot::[[a]]->[[a]] -- transponuje namici
  dvojrot mat = rev ( map rev mat)

  --mk_line::[[a]]->[a]
  mk_line2 [] = []
  mk_line2 ((x:zb) : xs) = x:(mk_line2 xs)

  transp ([]:_) = []
  transp mat = (mk_line2 mat) : transp (cut_first mat)
---------------------------------------------------------------------------------------
 

Funkce, která pro danou formuli rozhodne, jestli je tautalogii

 
  --tautologie

  -- Pomocny predikat na nelezeni vsech promennych ve formuli
  vars :: Formula -> [String]
  vars (PVar name) = [name]
  vars (And p1 p2) = (vars p1 ++ vars p2)
  vars (Or p1 p2) = (vars p1 ++ vars p2)
  vars (Not p) = vars p


  -- Vypocet hodnoty formule
  truthValue :: Formula -> [(String, Bool)] -> Bool
  truthValue (PVar name) env = my_lookup name env
  truthValue (And p1 p2) env = truthValue p1 env && truthValue p2 env
  truthValue (Or p1 p2) env = truthValue p1 env || truthValue p2 env
  truthValue (Not p) env = not $ truthValue p env

  -- Checks if a Formulaosition always is true
  tautology :: Formula -> Bool
  tautology p = and $ map (truthValue p) envs
	  where
  		envs = allEnvs $ vars p

		  allEnvs :: [String] -> [[(String, Bool)]]
		  allEnvs [] = [[]]
		  allEnvs (v:vs) = map ((v, True):) env' ++
  				      map ((v, False):) env'
  			where
  				env' = allEnvs vs
  my_lookup::(Eq a)=> a->[(a,b)]->b
  my_lookup _ [] = error "not found in list!"
  my_lookpu x ((a,b):xs)
      | x==a = b
      |otherwise = my_lookup x xs

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Vytváření seznamu, jenož prvky jsou seznamy, které jsou řádky Pascalova trojúhelníka

 
  --pascaluv trojuhelnik

  --Tvori nekoncecny seznam seznamu.
  --Jeho cleny jsou radky pascalova trojuhelnika

  type Radek = [Int]
  pascal::[Radek]

  pascal =[1]: [zipWithM (+) x (0:x) ++[1] |x<-pascal ]

  zipWithM::(a->b->c)->[a]->[b]->[c]
  zipWithM _ [] _ = []
  zipWithM _ _ [] = []
  zipWithM f (x:xs) (y:ys) = (f x y) : zipWith f xs ys


----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Převod obecného stromu na kanonckou reprezentaci...

 
  --prevod stromu na kanonickou reprezentaci

  --srandicky se stromy


  -- obecny strom
  data Tree a   = Nil| Node a [Tree a] -- je tvoren hodnotou a Hromadou nasledovniku

  data BTree a  =BNil|Bnode a (BTree a) (BTree a)

  -- z obecneho stromu vyrabi strom v kanonicke reprezentaci

  zkanonizuj:: (Tree a)->(BTree a)

  zkanonizuj a = kanon a []

  kanon::(Tree a)-> [(Tree a)]->BTree a
  kanon (Node a (x:xs)) (b:brothers) = Bnode a (kanon x xs) (kanon b brothers)
  kanon (Node a []) (b:brothers) = Bnode a BNil (kanon b brothers)
  kanon (Node a (x:xs)) [] = (Bnode a (kanon x xs) BNil)
  kanon (Node a [])  [] = (Bnode a BNil BNil)


---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Řidke polynomy a operace s nimy...

 
  --srandicky s ridkymi polynomy..
  --definice typu
  type Clen = (Float,Int)
  type Polynom = [Clen]  expon::Float->Int->Float
  expon _ 0 = 1.0
  expon bod e = bod * expon bod (e-1)

  hodnota::Float-> Polynom->Float
  hodnota _ [] = 0
  hodnota bod ((b,e):xs) = b*expon bod e + hodnota bod xs


  --unarni minus
  minus::Polynom->Polynom
  minus [] = []
  minus ((a,b):xs) = ((-a,b):minus xs)

  odecteni::Polynom->Polynom->Polynom

  nasobeni::Polynom->Clen->Polynom --clen je ruzdny od nuly
  nasobeni [] _ = []
  nasobeni ((a,b):xs ) (x,y) = (a*x,b+y):nasobeni xs (x,y)

  --pouze pro ucely deleni...
  odecteni x [] = x --prazdny seznam toho, co odecitame...
  odecteni((a,b):xs) ((c,d):ys)
      |b==d && a /=c = ((a-c, b): odecteni xs ys)
      |b==d && a ==c = odecteni xs ys
      |b>d = ((a, b): odecteni xs ((c,d):ys))
      |b<d = ((-c, d): odecteni ((a,b):xs) ys)

  odstran_prvni::Polynom->Polynom->Polynom -- odpovida jednomu zruseni prvniho clenu, delence, kdyz si to pisete normalne na papir...
  odstran_prvni ((a,b):xs) ((x,y):ys) = odecteni ((a,b):xs) ( ((x,y):ys)`nasobeni` (a/x,b-y) )

  -- deleni se zbytkem... nechodi tak jak ma, ale myslenka si myslim jde okoukat
  d_z::Polynom->Polynom ->(Polynom,Polynom)
  d_z [] x = ([],[])
  d_z ((a,b):xs) ((c,d):ys)
     | b < d = ( [],((a,b):ys) )
     | b >= d = ([((a/c),(b-d))] ++ x,zbytek)
          where new_poly = odstran_prvni ((a,b):xs) ((c,d):ys)
             (x,zbytek) = d_z new_poly ((c,d):ys)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Stromy a operace s nimy...

 
  --stromy a operace s nimi...
  --Definice Binarniho Vyhledavaciho Stromu

  data BTree a       = BNil | BNode a (BTree a) (BTree a)

  --procedura vypust vypousti prvky z binarniho vyhledavaciho stromu v danem intervalu

  vypust::Ord a=> (BTree a)->a->a->BTree a
  vypust BNil _ _ = BNil
  vypust (BNode x l p) a b
	  |x<a = (BNode x l (vypust p a b))
	  |x>b = (BNode x (vypust p a b) p)
	  |otherwise = smaz_koren (BNode x (vypust l a b) (vypust p a b))

  --smaz koren vymaze vrchol ktery je v koreni stromu
  smaz_koren::(BTree a )->(BTree a)
  smaz_koren BNil = BNil
  smaz_koren (BNode x BNil BNil) = BNil
  smaz_koren (BNode x l BNil ) = l
  smaz_koren (BNode x BNil r ) = r
  smaz_koren (BNode x l r)  --ma oba potomky
			  = (BNode a l r1)
  				where (a,r1) = nejlevejsi_z_praveho r
  nejlevejsi_z_praveho (BNode x BNil p) = (x, p)
  nejlevejsi_z_praveho (BNode x l p) = (a, (BNode x l1 p))
					  where (a,l1) = nejlevejsi_z_praveho l

  --vrat_strom::BTree
      --vrat_strom (BNode 10 (BNode 5 (BNode 2 BNil BNil) BNil) (BNode 15 (BNode 12 BNil BNil) BNil))

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Operace se stringy..je to z první písemky letos přesné zadáni ma dr. Kryl na stránkách


  getWord::(Eq a)=>[a]->a->([a], [a])
  getWord [] _ = ([], [])
  getWord (x:xs) od
	  |x == od  = ([], xs)
	  |otherwise = ((x:a), b)
  		where (a, b) = getWord xs od

  parse::(Eq a)=>[a]->a->[[a]]
  parse [] _ = []
  parse r od = a:(parse c od)
	  where 	(a, c) = getWord r od

  --ocisluj::(Eq a)=> [a]-> [(b,[a])]
  ocisluj vstup 	= zip [1..] (parse vstup '\n')


  --rozdel::(b,[a]) ->[(b,[a])]
  rozdel (_ , []) = []
  rozdel (r, line) = (r,b) : rozdel (r, c)
	  where (b, c) = getWord line ' '

  ulohaC text = foldl (++) [] ( map rozdel (ocisluj text))

  pokus::String->String->String
  pokus s r
	  |s>r = s
	  |s < r = r

  my_sort:: (Ord b) => [(a,b)]->[(a, b)]
  my_sort [] = [];
  my_sort ((nr,wd):xs) = my_sort[(a,b)| (a,b)<- xs, b<wd ] ++ [(nr, wd)] ++ my_sort[(a,b)| (a,b)<- xs, b>=wd ]


  dokud_stejne::(Eq a)=>[(b,a)]-> ([(b,a)], [(b,a)])
  dokud_stejne [] = ([], [])
  dokud_stejne (m:[]) = ([m],[])
  dokud_stejne ((x, y):((xs,ys):xss))
	  |y /= ys  = ([(x,y)], ((xs,ys):xss))
	  |otherwise = ( (x,y): a, b)
  		where (a, b) = dokud_stejne ((xs,ys):xss)


  del_na_seznamy::(Eq a)=>[(b,a)]-> [[(b,a)]]
  del_na_seznamy [] = []
  del_na_seznamy r = a: del_na_seznamy b
	  where (a,b) = dokud_stejne r

  --slij_seznam [(b,a)] ->(a,[b])
  slij_seznam ((ln,wd):[]) = (wd, [ln])
  slij_seznam ((ln,wd):xs) = (a, ln:b)
	  where (a, b)= slij_seznam xs

  --slij::(Eq a)=>[(b,a)]-> [(a,[b])]
  slij r = map slij_seznam (del_na_seznamy r)

  --vypust_kratka::[(String,[b])]-> [(a,[b]]
  vypust_kratka n [] = []
  vypust_kratka n ((a,b):xs)
	  |length a >=n = (a,b):(vypust_kratka n xs)
	  |otherwise = vypust_kratka n xs